Client: Su Tu Trang Beer
Production House: Goal Production
EP: Quyền Lương
Producer: Trần Quang Đức
Director: Tai Lam Phuoc Tran
Dop: Phuong Son Hai
CamOp: Nam Khoai
PA: Phạm Thắng, Ngoc Bình
Equipment: LensPro
Lightning: Anh Hải
MUA: Thi Thi
Location: Nhà Ông Lĩnh
Post Production: Tai Tran Phuoc Lam