Director: Minh Sơn (Zim Lục)
Dop / CamOp: Nam Khoai
Editor: Vũ Văn Huy