MV COVER NGƯỜI LẠ ƠI

Composer: Châu Đăng Khoa
Arrangement: Ngõ Studio
Recording: KC Studio
Mastering: MMG Studios
Director: Tung Phan
Camera : Hưng + Nam Khoai
Flycam: Dang Tran
Producer: Kiet Tuan
A.C: Đức Huân
Cast: BẮP DƯ LƯỠI
Lighting: Tùng Võ
Driver: Khổng Đức Trí
Editor: Tường Lãm Tường Lãm
Colorist: Tùng Phan